Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Gedetailleerde gebruikers - & factuurvoorwaarden

Gedetailleerde gebruikers-en factuurvoorwaarden ( service -bepalingen )

 • Gebruikersvoorwaarden - service voorwaarden - service bepalingen - gebruikersbepalingen hebben in de tekst  een identieke betekenis.

1. De klant ,ook verder “ lid “ genoemd, krijgt per mail bevestiging van registratie van zijn profiel.

De bevestiging bevat  login-naam ,gekozen paswoord en  uitleg over de registratie. Op dit ogenblik is de registratie voltooid, ongeacht hoe volledig het profiel werd ingevuld.
 • Het lid moet om toegang te krijgen tot het intern luik de registratie volledig hebben voltooid. .
 • Registratie is onmogelijk zonder dat de klant de gebruikersvoorwaarden (service bepalingen) heeft goedgekeurd ( bij wet verplichte opt-in)
 • Het aanvaarden van de gebruikersvoorwaarden (service - bepalingen) zonder deze te hebben gelezen behoort tot de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
 • De klant die na registratie niet kan inloggen met login en paswoord moet hiervan  binnen de 24 u mededeling doen via info(ad)blind-date-meeting.eu

2. Het lid geregistreerd met een profiel met foto beschikt max over 2 maanden tot beslissen over lidmaatschap  :

 • Kan op gelijk welk ogenblik beslissen tot het opwaarderen van zijn  profiel naar  een betalend lidmaatschap .
 • Krijgt bevestiging per mail van de gevraagde opwaardering .
 • De opwaardering is pas van kracht van zodra de gevraagde bijdrage is betaald.
 • Na de periode van 2 maanden  is opwaarderen naar een betalend lidmaatschap noodzakelijk.
 • Het lid kan zich tot 60 dagen na registratie  op elk ogenblik laten uitschrijven.
 • Uitschrijven moet gebeuren via het interne luik na inloggen
 • De uitschrijving kost 3 Euro tot 15 dagen na de aanmaak van het  profiel.
 • Zonder lidmaatschap of uitschrijving kan je mail adres / telefoonnummer  toonbaar worden
 • Het saldo op de interne rekening van de klant is bij uitschrijving door hem zelf niet terugbetaalbaar​

3A. Het lid verbindt zich tot medewerking door regelmatig in te loggen en de toegezonden nieuwsbrieven te lezen.

 • Alle contacten met de klant inschrijver gebeuren via een mail – adres dat de domeinnaam van de site bevat. (...meeting.eu)
 • Om organisatorische redenen worden meerdere mail – adressen gebruikt.
 • De klant krijgt toegang tot de notificaties verzonden door BDMS via gebruik van het contactformulier ( Archief functie)

3B.Onder medewerking wordt onder andere  concreet verstaan  :

 • Minimum 1 x per 14 dagen inloggen ( Klant krijgt schriftelijke reminders)
 • Het profiel volledig aanvullen
 • Correcte gegevens meedelen ( naam - voornaam - woonplaats - geboortedatum - telefoon... )
 • Foto's plaatsen bij het profiel  ( Klant krijgt schriftelijke reminders)
 • Profiel uitschrijven binnen de 60 dagen om betalende opwaardering lidmaatschap te vermijden
 • Betwisting van facturatie meedelen aan BDMS binnen de 10 dagen na ontvangst basisfactuur

3C. Een aanvraag tot uitschrijving van een profiel  zonder lidmaatschap is steeds betalend

 • Vanaf het ogenblik van de registratie zijn de gebruikersvoorwaarden (service-bepalingen) van toepassing.
 • De gebruikersvoorwaarden (service - bepalingen) gelden als een overeenkomst tussen de klant en BDMS
 • De inschrijver is verplicht voor uitschrijving het betalingssysteem op de website te gebruiken.

3D. Niet  tijdig uitgeschreven profielen zonder lidmaatschap

 • Kunnen  na registratiedatum administratief worden omgezet naar een betalend lidmaatschap ‘ gold ‘ voor een periode van 6 maanden.
 • De klant wordt minimum 10 dagen VOORAF schriftelijk gevraagd om het profiel uit te schrijven OF om betalend profiel naar keuze te kiezen.
 • De facturatie heeft betrekking op een nieuwe periode die aanvangt na datum van betaling. Geen automatische verlenging.
 • De omzetting gebeurt via electronische  toezending van een factuur ten bedrage van het geldende tarief.
 • Link naar de facturatiebepalingen

3E. Behandeling  van geschillen

4A. Het lid kan bij zelf opwaardering van het profiel naar een lidmaatschap betalen via de op de site vermelde betaalmethodes.

 • Het lid  wiens profiel wordt opgewaardeerd (Zelf / door BDMS ) aanvaardt dat de facturatie electronisch gebeurt op zijn email – adres.
 • Het lid heeft kennis genomen van de  van toepassing zijnde factuurvoorwaarden en heeft deze aanvaard.
 • De niet betaling van een factuur met als reden wegens terecht gekomen in de spam van het lid wordt niet aanvaard.
 • Het lid moet zijn spam – mail regelmatig verifIëren en aanvaard de toezending van nieuwsbrieven.
 • Alle mails bevatten in de subject de woorden “ blind-date-meeting.eu “ of ‘BDMS’

4B . Het lid kan  beroep doen op het herroepingsrecht  als volgt

 • De klant kan gedurende 60 dagen BDMS bevragen over de aangeboden service
 • Bij deze dienstenovereenkomst  start de herroepingstermijn op het moment van de registratie
 • Het herroepingsrecht heeft betrekking op lidmaatschappen zilver - gold – platinum
 • Bron consumerlawready.eu - https://https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf - Blz. 14
 • De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen en van toepassing op profielen zonder korting (25 % of meer)
 • De klant kan uitschrijven zonder een lidmaatschap te hebben genomen
 • Terugbetaling lidgeld gebeurt prorata  
 • Periode tussen aangaan lidmaatschap en datum van melding herroeping  wordt niet terugbetaald.
 • De herroeping is enkel van toepassing in geval betaling voor een betalend profiel of voor een dienst gekoppeld aan een lidmaatschap  binnen de 14 dagen na de registratiedatum
 • De herroeping moet schriftelijk gebeuren , gedateerd en ondertekend zijn met vermelding van familienaam en voornaam en is voor te leggen bij betwisting.

5. B.D.M.S. bevestigt per e-mail  de ontvangst van de kostendekkingsbijdrage (lidgeld) betaald bij in punt 2 vermelde opwaardering.

6. B.D.M.S. verbindt zich tegenover al haar leden geen privacy gegevens mee te delen aan andere leden.

 • Onder privacy gegevens worden verstaan alle gegevens die toelaten een ander lid te localiseren : Vb : Woon – of verblijfsadres, telefoonnummer , GSM-nummer,...
 • De firma Dating Pro is verantwoordelijk voor bugs in de programatie die als gevolg hebben dat privacy gegevens ten onrechte worden gecomuniceerd.
 • De klant verbindt er zich toe onrechtmatig verkregen persoonsgegevens ( bv ten gevolge van een bug) niet publiek te maken of te delen met andere leden.
 • De inschrijver geeft door registratie toestemming om zijn gegevens te delen met andere inschrijvers op de website
 • Gezien de specifieke aard van de dienstverlening valt het tonen van foto’s / video waarin het lid zich zelf voorstelt, niet onder de privacy;
 • Het lid aanvaard dat zijn foto’s worden getoond.
 • In geval van betwisting omtent betaling van een profiel blijft het profiel verder getoond

7. B.D.M.S. functioneert als contact-formule voor vriendschap, vrije tijd en reisgezelschap (dating) alsook voor relatie.

 • De zetel van B.D.M.S. is gevestigd te 9310 Aalst - Witgerstraat 26 – België.
 • Het lid aanvaardt dat alle contacten met het secretariaat gebeuren via het contact-formulier op deze site .
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zonder voorafgaand contact met BDMS de dating site  in een negatief daglicht te stellen via sociale media
 • Zie ook punt 16 met melding dat antwoorden op nieuwsbrieven om organisatorische redenen niet worden gelezen.

8. Wijziging van email adres na registratie

 • Het lid dat zijn mail- adres wijzigt is verplicht het gewijzigd email – adres onmiddellijk in te brengen in zijn fiche
 • en zo de wijziging gebeurt na vervaldatum van het profiel binnen de 24 u  mee te delen via het contact-formulier.

9. Het lid kan zelf  een of meerdere foto 's  toevoegen aan haar / zijn profiel.

 • Het plaatsen van foto’s met seksuele of pornografische ondertoon of van foto’s die afbreuk doen aan de menselijke waardigheid is niet toegestaan.
 • Naaktfoto's worden zo ze worden goedgekeurd gesluierd en openen op basis van deze actie geen recht op herroeping van een betaald profiel.
 • Het lid is verplicht een duidelijke foto toe te voegen onmiddellijk bij het aanmaken van een profiel.
 • Worden niet aanvaard : Foto's van op afstand,naaktfoto's , onduidelijke foto's , foto's met meerdere personen op , spreuken .

10. Elk lid krijgt via een persoonlijk paswoord exclusief en alleen toegang tot haar/zijn profiel 

 • Het doorgegeven van het individueel paswoord en of van de login is niet toegestaan.
 • Het lid kan een vergeten paswoord 24u op 24u opvragen.

11. Via het persoonlijk paswoord kan elk lid met een betalend lidmaatschap de profielen van andere leden oproepen en communiceren.

12. Een betalend lid kan  in functie van het soort betalend lidmaatschap  zijn fiche tijdelijk onzichtbaar maken voor andere leden.

13. Bij het vervallen zijn van de termijn van een “betalend lidmaatschapl” ( Zilver, goud, platinum) zal het lid zijn profiel niet meer kunnen gebruiken.

 • Het betalend lidmaatschap zal  niet automatisch worden hernieuwd . 
 • Er wordt enkel een uitnodiging tot verlenging verzonden, waarbij de klant vrij is deze mogelijkheid al of niet te benutten.
 • Het profiel wordt na het einde van het lidmaatschap niet automatisch geschrapt.
 • De klant moet zo hij niet betalend verlengd het profiel uitschrijven en wordt hierover 2x bericht
 • De schrapping van het profiel is  betalend bij schrapping van het al of niet vervallen betalend profiel
 • Bescherming van privacy gegevens is bij geen uitschrijving niet verder gewaarborgd

14A. Leden zonder lidmaatschap kunnen  tot 60 dagen na registratiedatum hun profiel verwijderen

 • De verwijdering kost  3 Euro  tot 15 dagen na datum registratie
 • Vanaf 15 dagen na de registratiedatum is de verwijderkost 10,00 Euro
 • De verwijderingskost van minimum 10,00 Euro is vooraf te betalen op rekening van B.D.M.S.
 • De verwijdering wordt  per mail bevestigd

14B. Betalingen gedaan voor uitschrijving in geval van een niet betaalde openstaande factuur

 • Worden niet verwerkt en gelden als een voorschot op het openstaand factuurbedrag
 • Na betaling van de openstaande factuur kan de klant zichzelf uitschrijven vanaf 1 maand na registratie van de betaling

15. B.D.M.S garandeert  dat de contact-site geen afbeeldingen, tekeningen of foto's bevat met seksuele of pornografische ondertoon.

 • B.D.M.S. behoudt zich het recht voor de betreffende foto’s te verwijderen en of het profiel te schrappen uit haar bestanden.
 • De klant die binnen de 30 dagen  na registratie geen foto heeft geplaatst bij zijn profiel :
  • moet zijn profiel laten uitschrijven via het contactformulier op de site of via het info(ad)blind-date-meeting.eu
  • of moet een foto toevoegen bij zijn profiel .
 • Na 60 dagen is de privacy zonder foto niet verder gegarandeerd
 • Zonder lidmaatschap of uitschrijving kan het mail adres / telefoonnummer  toonbaar worden

16. B.D.M.S. garandeert antwoord op vragen van leden mits de vraag  is gesteld via het contactformulier of via het info mail adres .

 • Berichten toegezonden aan * noreply(@)......-meeting.eu * worden niet gelezen en worden dus ook niet beantwoord.
 • Vragen via reply op een nieuwsbrief  of via een individuele – mail door de klant worden niet gelezen en niet beantwoord.
 • Klachten worden bij voorkeur  geformuleerd via het contactformulier .

17. B.D.M.S kan de toegang tot andere profielen blokkeren als gegevens ontbreken - of incorrect blijken te zijn

 • De inschrijver ontvangt terzake van B.D.M.S. een email met verzoek de gegevens bij te werken
 • De eigenaar van het geblokeerd profiel (Status inactief) wordt per mail / via het scherm bericht over de reden van blokkering
 • De klant moet na bijwerking  via het contactformulier  vragen tot deblokkeren van zijn profiel.
 • Profielen met een geboortedatum 1 januari   worden behoudens tegenbericht  beschouwd als frauduleus .
 • BDMS kan gebruik maken van de sociale media om de juiste geboortedatum te zoeken.
 • B.D.M.S. kan het bevoegde parket van de Procureur des Konings verzoeken om identificatie op basis van het IP adres bij registratie

18. Toepassing inzage en verbeteringsrecht - privacy gevoelige gegevens - wetgeving op privacy

 • Dit recht kan enkel worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek met toezending van een kopie van de identiteitskaart.
 • Geen gevoelige gegevens in de zin van art.6 WVP zijn opgenomen in de dating-fiche.
 • Voornoemde  gegevens zijn conform de aanvaarde gebruikersvoorwaarden enkel  beschermd tijdens betalend lidmaatschap
 • Familienaam,  telefoonnummer of emailadres van de  betalende klant worden nooit gepubliceerd.
 • Het posten door de klant van een foto , video of audiobestand valt niet onder de privacy gevoelige gegevens

19. B.D.M.S. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen ontstaan uit  contacten via de door haar aangeboden contact-service.

20. B.D.M.S. kan de bereikbaarheid per email van al haar leden niet garanderen

 • Draagt  bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid zo leden van email- adres veranderen en hun nieuw email- adres niet inbrengen in hun profiel.
 • B.D.M.S. kan op gelijk welk ogenblik in geval van vaststelling van niet meer bruikbaar mail- adres het profiel verbergen .

21. Enkel de tarieven en promoties vermeld op de site www.blind-date-meeting.eu zijn van toepassing.

 • Tarieven en promoties vermeld op een eventuele andere site zijn niet van toepassing.

22. Promoties  & gratis verlenging lidmaatschap .

 • De inschrijver beschikt over 20 dagen om 50% korting te krijgen bij zelf gekozen lidmaatschap
 •  Een aanvraag tot gratis verlenging  bij onvoldoende contacten :
  • moet  gebeuren via het contact-formulier op de site
  • moet gebeuren minimum 14 dagen voor de vervaldag van het betalend profiel

23 Beslechting van geschillen  ( 23A →23E + 24 → 30)

24 Update gebruikersvoorwaarden & informatieplicht  ( 31A - 31B - 31C)

25 Toezicht op inhoud gebruikersvoorwaarden -  Formulering in meerdere talen

 • Laatste controle door Belgische Economische inspectie dd april 2021
 • Controle in functie van het Belgisch  Wetboek Economisch Recht
 • De tekst in het nederlands met betrekking tot de gebruikersvoorwaarden is in geval van betwisting omtrent de formulering bepalend.