Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Gedetailleerde gebruikers - & factuurvoorwaarden

Gedetailleerde gebruikers-en factuurvoorwaarden

1. De klant ,ook verder “ lid “ genoemd, krijgt per mail bevestiging van registratie van zijn profiel.

De bevestiging bevat  login-naam ,gekozen paswoord en  uitleg over de registratie. Op dit ogenblik is de registratie voltooid, ongeacht hoe volledig het profiel werd ingevuld.
 • Het lid moet om toegang te krijgen tot het intern luik zo gevraagd  email- adres valideren OF de registratie volledig hebben voltooid. .
 • Registratie is onmogelijk zonder dat de klant de gebruikersvoorwaarden heeft goedgekeurd ( bij wet verplichte opt-in)
 • Het aanvaarden van de gebruikersvoorwaarden zonder deze te hebben gelezen behoort tot de verantwoordelijkheid van de inschrijver.
 • Bij de registratie kan de klant zonder kosten gedurende max. 60 dagen profielen bekijken
 • De toegang tot het interne luik is beveiligd met een toegangscode verbonden aan de geboortedatum bij registratie meegedeeld. 
 • Het lid wordt  enkel zo van toepassing per mail herinnerd aan het ontbreken van de toegangscode of de validatie.
 • Het ontbreken van de validatie  zo van toepassing  behoort tot de verantwoordelijkheid van het lid .
 • De klant kan het NIET VOLTOOID  hebben van zijn profiel niet inroepen om de administratieve  opwaardering na facturatie te betwisten.
 • Een profiel wordt  in de database geregistreerd van zodra de gevraagde gegevens  in stap 1 van de registratieform zijn correct ingevuld 
 • De klant is verplicht bij de politie aangifte te doen met mededeling van het IP adres  als hij meent dat een derde hem heeft ingeschreven. (Punt 23A)


♦ Geen melding via het contactformulier binnen één maand  na registratie van ‘reden van niet validatie’/  reden 'niet voltooien van registratie'

 • betekent dat het lid  automatisch bevestigt zelf het consultatief profiel te hebben aangemaakt.
 • De klant die na registratie niet kan inloggen met login en paswoord moet hiervan  onmiddellijk mededeling doen via het contact-formulier.

2. Het lid geregistreerd met een profiel met foto beschikt over een periode van kennismaking van max. 60 dagen :

 • Kan op gelijk welk ogenblik beslissen tot het opwaarderen van zijn gratis profiel naar  een betalend lidmaatschap .
 • Krijgt bevestiging per mail van de gevraagde opwaardering .
 • De opwaardering is pas van kracht van zodra de gevraagde bijdrage is betaald.
 • Na de periode van 2 maanden is het profiel onbruikbaar en is opwaarderen naar een betalend lidmaatschap noodzakelijk.
 • Het lid kan zich tot 60 dagen na registratie  op elk ogenblik ZELF uitschrijven.
 • De uitschrijving is gratis tot 30 dagen na de aanmaak van het consultatief profiel.
 • Het saldo op de interne rekening van de klant is bij uitschrijving door hem zelf niet terugbetaalbaar

♦ De inschrijver kan het niet invullen van de interne toegangscode( fraudebestrijding) in stap 4 van de registratieprocedure niet inroepen als argument om 

 •  de dienst niet te hebben gebruikt  
 • of  om een facturatie te betwisten zo niet op eigen initiatief het profiel werd uitgeschreven of op eigen initiatief een betalend lidmaatschap naar keuze werd  betaald.

3A. Het lid verbindt zich tot medewerking door regelmatig in te loggen en de toegezonden nieuwsbrieven te lezen.

 • Alle contacten met de klant inschrijver gebeuren via een mail – adres dat de domeinnaam van de site bevat. (...meeting.eu)
 • Om organisatorische redenen worden meerdere mail – adressen gebruikt.
 • De klant aanvaardt het principe dat uitschrijving na 60 dagen  enkel mogelijk is na aanmaken van een betalend lidmaatschap
 • of  na betaling van de verwijderingskost vermeld in punt 14 van deze service-bepalingen.

3B.Onder medewerking wordt  concreet verstaan :

 • Minimum 1 x per 14 dagen inloggen
 • Validatie van het aangemaakt profiel OF het invullen van de toegangscode   (Zie 23c)
 • Het profiel volledig aanvullen
 • Correcte gegevens meedelen ( naam - voornaam - woonplaats - geboortedatum - telefoon... )
 • Foto's plaatsen bij het profiel
 • Minimum 5 profielen beoordelen per maand
 • Profiel uitschrijven binnen de 60 dagen om betalende opwaardering lidmaatschap te vermijden

3C. Een aanvraag tot uitschrijving van een profiel  zonder lidmaatschap is steeds betalend na 30 dagen

 • Vanaf het ogenblik van de registratie zijn de gebruikersvoorwaarden van toepassing. Deze gelden als een overeenkomst tussen de klant en BDMS
 • De inschrijver is verplicht voor uitschrijving het betalingssysteem op de website te gebruiken. (Rubriek 'diensten' )
 • Zie ook de punten 14A & 14B in deze gebruikersvoorwaarden

3D. Niet  tijdig uitgeschreven profielen zonder lidmaatschap -  uitvoerdatum vanaf 1 januari 2019 :

 • Worden  na registratiedatum administratief omgezet naar een betalend lidmaatschap ‘ gold ‘ voor een periode van 6 maanden.
 • De klant wordt minimum 7 dagen VOORAF schriftelijk gevraagd om het profiel uit te schrijven OF om betalend profiel naar keuze te kiezen.
 • De facturatie heeft betrekking op een nieuwe periode die aanvangt na datum van betaling. Geen automatische verlenging.
 • De omzetting gebeurt via electronische  toezending van een factuur ten bedrage van het geldende tarief.
 • Bij geen betaling van de basisfactuur  wordt ingebreke gesteld waarbij administratiekosten - invorderingskosten worden aangerekend met een minimum van 30 euro.
 • Er is geen automatische stilzwijgende betalende verlenging na het verstrijken van voornoemde 6 maanden,
  • ook niet als de klant zijn profiel niet heeft uitgeschreven.
 • Een door de klant uitgeschreven profiel met betaling wordt  automatisch bevestigd op het mailadres van de klant
 • De klant die bij uitschrijven een error krijgt of geen bevestiging moet mededeling doen binnen de 24 u via het contact-formulier op de site.


4A. Het lid kan bij zelf opwaardering van het profiel naar een lidmaatschap betalen via de op de site vermelde betaalmethodes.

 • Het lid  wiens profiel wordt opgewaardeerd (Zelf / door BDMS ) aanvaardt dat de facturatie electronisch gebeurt op zijn email – adres.
 • Het lid heeft kennis genomen van de  van toepassing zijnde factuurvoorwaarden en heeft deze aanvaard.
 • De niet betaling van een factuur met als reden wegens terecht gekomen in de spam van het lid wordt niet aanvaard.
 • Het lid moet zijn spam – mail regelmatig verifIëren en aanvaard de toezending van nieuwsbrieven.
 • Alle mails bevatten in de subject de woorden “ blind-date-meeting.eu “ of ‘BDMS’

4B . Het lid kan  beroep doen op het herroepingsrecht  als volgt

 • De klant kan de dienst  max. 60 dagen beperkt gratis gebruiken ( proefperiode)
 • Bij deze dienstenovereenkomst  start de herroepingstermijn op het moment van de registratie
 • Bron consumerlawready.eu - https://https://www.unizo.be/sites/default/files/herroepingsrecht_1.pdf - Blz. 14
 • De herroepingstermijn is 14 kalenderdagen
 • De klant kan uitschrijven zonder een lidmaatschap te hebben genomen
 • Terugbetaling lidgeld gebeurt prorata  
 • Periode tussen aangaan lidmaatschap en datum van melding herroeping  wordt niet terugbetaald.
 • De herroeping is enkel van toepassing in geval betaling voor een betalend profiel of voor een dienst  binnen de 14 dagen na de registratiedatum
 • De herroeping moet schriftelijk gebeuren , gedateerd en ondertekend zijn met vermelding van familienaam en voornaam en is voor te leggen bij betwisting.

5. B.D.M.S. bevestigt per e-mail  de ontvangst van de kostendekkingsbijdrage (lidgeld) betaald bij in punt 2 vermelde opwaardering.

6. B.D.M.S. verbindt zich tegenover al haar leden geen privacy gegevens mee te delen aan andere leden.

 • Onder privacy gegevens worden verstaan alle gegevens die toelaten een ander lid te localiseren : Vb : Woon – of verblijfsadres, telefoonnummer , GSM-nummer,...
 • De firma Dating Pro is verantwoordelijk voor bugs in de programatie die als gevolg hebben dat privacy gegevens ten onrechte worden gecomuniceerd.
 • De klant verbindt er zich toe onrechtmatig verkregen persoonsgegevens ( bv ten gevolge van een bug) niet publiek te maken of te delen met andere leden.
 • De inschrijver geeft door registratie toestemming om zijn gegevens te delen met andere inschrijvers op de website
 • Gezien de specifieke aard van de dienstverlening valt het tonen van foto’s / video waarin het lid zich zelf voorstelt, niet onder de privacy;
 • Het lid aanvaard dat zijn foto’s worden getoond.
 • In geval van betwisting omtent betaling van een profiel blijft het profiel verder getoond gezien geen persoonlijke gegevens worden gedeeld.

7. B.D.M.S. functioneert als contact-formule voor vriendschap, vrije tijd en reisgezelschap (dating) alsook voor relatie.

 • De zetel van B.D.M.S. is gevestigd te 9310 Aalst - Witgerstraat 26 – België.
 • Het lid aanvaardt dat alle contacten met het secretariaat bij voorkeur gebeuren via het contact-formulier op deze site .
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zonder voorafgaand contact met BDMS de dating site  in een negatief daglicht te stellen via sociale media
 • Zie ook punt 16 met melding dat antwoorden op nieuwsbrieven om organisatorische redenen niet worden gelezen.

8. Wijziging van email adres na registratie

 • Het lid dat zijn mail- adres wijzigt is verplicht het gewijzigd email – adres onmiddellijk in te brengen in zijn fiche
 • en zo de wijziging gebeurt na vervaldatum van het profiel binnen de 24 u  mee te delen via het contact-formulier.


9. Het lid kan zelf  een of meerdere foto 's  toevoegen aan haar / zijn profiel.

 • Het plaatsen van foto’s met seksuele of pornografische ondertoon of van foto’s die afbreuk doen aan de menselijke waardigheid is niet toegestaan.
 • Naaktfoto's worden zo ze worden goedgekeurd gesluierd en openen op basis van deze actie geen recht op herroeping van een betaald profiel.
 • Het lid is verplicht een duidelijke foto toe te voegen onmiddellijk bij het aanmaken van een consultatief profiel.
 • Worden niet aanvaard : Foto's van op afstand,naaktfoto's , onduidelijke foto's , foto's met meerdere personen op .


10. Elk lid krijgt via een persoonlijk paswoord exclusief en alleen toegang tot haar/zijn profiel 

 • Het doorgegeven van het individueel paswoord en of van de login is niet toegestaan.
 • Het lid kan een vergeten paswoord 24u op 24u opvragen.


11. Via het persoonlijk paswoord kan elk lid met een betalend lidmaatschap de profielen van andere leden oproepen en communiceren.

 • De mogelijkheden met een consultatief  profiel (tot max. 60 dagen na registratiedatum ) zijn uiteraard beperkt.


12. Een betalend lid kan  in functie van het soort betalend lidmaatschap  zijn fiche tijdelijk onzichtbaar maken voor andere leden.

13. Bij het vervallen zijn van de termijn van een “betalend lidmaatschapl” ( Zilver, goud, platinum) zal het lid zijn profiel niet meer kunnen gebruiken.
Het betalend lidmaatschap zal  niet automatisch worden hernieuwd . 
Er wordt enkel een uitnodiging tot verlenging verzonden, waarbij de klant vrij is deze mogelijkheid al of niet te benutten.

 • Het profiel wordt na het einde van het lidmaatschap niet automatisch geschrapt.
 • De klant schrapt desgewenst zelf zijn / haar  betalend profiel of verlengt het betalend profiel  .
 • Werkwijze voor schrappen is omschreven in de  FAQ (helpdesk).
 • De schrapping van een vervallen betalend profiel  zonder facturatie is gratis. ( Keuze profiel op  intiatief van de klant
 • De schrapping is betalend als de klant  werd gefactureerd voor het profiel. ( Keuze profiel door BDMS bij gebrek aan keuze door klant )
 • De schrapping van een  gefactureerd betaald profiel dat niet is vervallen is betalend 


14A. Leden zonder lidmaatschap kunnen  tot 60 dagen na registratiedatum hun profiel verwijderen

 • De verwijdering is gratis tot 1 maand na datum registratie en moet door inschrijver zelf gebeuren.
 • Vanaf 1 maand na de registratiedatum is de verwijderkost 10,00 Euro
 • De verwijderingskost van 10,00 Euro is vooraf te betalen op rekening van B.D.M.S.
 • De verwijdering wordt  per mail bevestigd als de klant zelf de verwijdering uitvoert

14B. Betalingen gedaan voor uitschrijving in geval van een niet betaalde openstaande factuur

 • Worden niet verwerkt en gelden als een voorschot op het openstaand factuurbedrag
 • Na betaling van de openstaande factuur kan de klant zichzelf uitschrijven vanaf 1 maand na registratie van de betaling

15. B.D.M.S garandeert  dat de contact-site geen afbeeldingen, tekeningen of foto's bevat met seksuele of pornografische ondertoon.

 • B.D.M.S. behoudt zich het recht voor de betreffende foto’s te verwijderen en of het profiel te schrappen uit haar bestanden.
 • De klant die binnen de 30 dagen  na registratie geen foto heeft geplaatst bij zijn profiel :
  • moet of zijn profiel zelf uitschrijven of laten uitschrijven via het contactformulier op de site of via het info@mailadres.
  • of moet een foto toevoegen bij zijn profiel .
  • of aanvaard dat BDMS een tijdelijke foto plaatst bij zijn profiel.
  • De klant vindt de nodige uitleg over hoe een foto toevoegen in de FAQ (helpdesk).

16. B.D.M.S. garandeert antwoord op vragen van leden mits de vraag  is gesteld via het contactformulier of via het info mail adres .

 • Het lid is er toe gehouden vooraf de rubriek ‘ FAQ (helpdesk) ‘ te hebben gelezen die tal van vragen en antwoorden bevat.
 • FAQ (helpdesk) is bereikbaar is bereikbaar 24 u op 24 u
 • Berichten toegezonden aan * noreply(@)......-meeting.eu * worden niet gelezen en worden dus ook niet beantwoord.
 • Vragen via reply op een nieuwsbrief  of via een individuele – mail door de klant worden niet gelezen en niet beantwoord.
 • Klachten worden bij voorkeur  geformuleerd via het contactformulier .
 • Klachten geformuleerd via het info adres worden slechts 1 X per week gelezen.


17A. B.D.M.S kan de toegang tot andere profielen blokkeren als gegevens ontbreken - of incorrect blijken te zijn

 • De inschrijver ontvangt terzake van B.D.M.S. een email met verzoek de gegevens bij te werken
 • De inschrijver krijgt de kans om de foute gegevens online te corrigeren.
 • De inschrijver die opzettelijk foute gegevens meedeelt en deze niet corrigeert wordt beshouwd als ' online fraudeur ' .
 • B.D.M.S. kan klacht indienen bij de bevoegde instanties wegens online fraude .

17B. B.D.M.S. kan profielen blokkeren wegens ontbrekende gegevens of twijfel aan de juistheid van de gegevens

 • De eigenaar van het geblokeerd profiel wordt per mail bericht over de reden van blokkering
 • Het profiel moet door het lid worden bijgewerkt / uitgeschreven binnen de 14 kalenderdagen na notificatie
 • Profielen met een geboortedatum 1 januari worden apart opgelijst en zijn steeds frauduleus .
 • BDMS kan gebruik maken van de sociale media om de juiste geboortedatum te zoeken.
 • Een geblokkeerd profiel kan worden gefactureerd na het verstrijken van de proeftermijn.
 • De klant moet na bijwerking  via het contactformulier of via het info@mailadres vragen tot deblokkeren van zijn profiel.

17C. B.D.M.S kan profielen deactiveren wegens geen reactie van de inschrijver

 • Deactivatie gebeurt bij geen reactie van de inschrijver op bericht blokkering profiel
 • De klant ontvangt via het scherm  de vraag tot het meedelen van juiste signaletische gegevens
 • De status inactief stelt de klant niet vrij van betaling van het gefactureerd profiel

18. Alle bij B.D.M.S. geregistreerde leden beschikken conform de wetgeving op de privacy over het inzage en verbeteringsrecht

 • Dit recht kan enkel worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek met toezending van een kopie van de identiteitskaart.
 • Geen gevoelige gegevens in de zin van art.6 WVP zijn opgenomen in de dating-fiche.

19. B.D.M.S. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen ontstaan uit  contacten via de door haar aangeboden contact-service.

20. B.D.M.S. kan de bereikbaarheid per email van al haar leden niet garanderen

 • Draagt  bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid zo leden van email- adres veranderen en hun nieuw email- adres niet inbrengen in hun profiel.
 • B.D.M.S. kan op gelijk welk ogenblik in geval van vaststelling van niet meer bruikbaar mail- adres het profiel verbergen .


21. Enkel de tarieven en promoties vermeld op de site www.blind-date-meeting.eu zijn van toepassing.

 • Tarieven en promoties vermeld op een eventuele andere site zijn niet van toepassing.


22. Promoties  gelden enkel onder voorwaarde dat de klant de verschuldigde bijdrage tijdig heeft betaald op het opgegeven rekeningnummer .

 • Onder tijdige betaling moet worden verstaan dat geen herinnering aan het ontbreken van de betaling moet worden verstuurd.
 • In geval een gratis verlenging wordt toegestaan bij onvoldoende contacten :
  • moet de aanvraag gebeuren via het contact-formulier op de site of via het info@mailadres.
  • met vermelding van de gebruikersnaam , telefoonnummer en het huidige profiel.

23A. De bewijslast bij geschillen is geregeld als volgt :

 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails  niet inroepen om de verzending ervan door BDMS van nieuwsbrieven, berichten en facturatie te betwisten
 • De klant moet  m.b.t. niet ontvangen mails ,verhaal halen bij zijn provider. Inzake deze ligt de bewijslast bij de klant zonder als reden te kunnen inroepen voor kwijtschelding.
 • De bewijslast voor de verzending aan de klant van nieuwsbrieven , berichten, facturatie ligt bij BDMS ( www.blind-date-meeting.eu)
 • Het bewijs van verzending wordt geleverd door het geven aan de klant van toegang  tot het archief van zijn dossier dat alle verzonden emails bevat.
 • Klachten over inschrijving door een derde buiten de termijn van 7 dagen na ontvangst basisfactuur stelt de klant niet vrij van betaling .
 • De klant die een verklaring aflegt bij de politie moet vragen om een onderzoek op basis van het Ip - adres van de inschrijver.
 • De klant is verplicht binnen de 5 werkdagen kopie van het PV te bezorgen aan BDMS ( Enkel de melding van het nummer van het PV volstaat niet)
 • De klant kan op eenvoudig verzoek via het contactformier een kopie vragen van de registratie die het IP- adres vermeld.
 • De klant kan zich vanaf  het ogenblik van facturatie niet beroepen op 'onduidelijke gebruikersvoorwaarden'  aangezien deze werden aanvaard

23B. Geschillen met betrekking tot betaling behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht van het gerechtelijk kanton Aalst .

 • Facturen zijn betaalbaar op de zetel van BDMS TE 9310 Aalst -.
 • Op grond van art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek is de  Rechtbank van de plaats waar de verbintenis die aan de eis tot betaling  uitvoerbaar is bevoegd.(Aalst)
 • Dr.André Sierensstraat 16 - Bus 3D - 9300 Aalst -  België. (Adres Vredegerecht)
 • Opmerkingen op, of betwisting van een factuur moeten verzonden worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 • Een factuur kan niet worden betwist op basis van het niet gebruik gemaakt hebben van de dienst en ook niet op basis van het verloren zijn van het toegekend persoonlijk paswoord.
 • Een betwisting ingediend buiten termijn stopt een lopende invordering niet en verhindert geenszins een dagvaarding(1)
 • Een dossier kan door BDMS worden voorgelegd aan een incassobureau naar keuze waarbij de invorderingskost voor rekening van de klant is met een minimum van 30 Euro.
 • Het verwijzen naar niet gelezen facturen  wegens ontvangen in de spam is geen reden om de facturatie te betwisten.
 • Zo oproeping voor dagvaarding op andere plaats dan Vredegerecht Aalst  zijn  verplaatsingskosten inclusief uurloon aangerekend door advocaat  voor rekening van gedagvaarde wanbetaler

23 C  AL OF NIET AANVAARDING ALS BETWISTING VOOR BETALING

 •       Een ontvangen factuur kan worden betwist tot de op datum van de factuur vermelde limietdatum voor betwisting
 •       Het niet protesteren van de factuur  wordt aanzien als een gekwalificeerd stilzwijgen en geldt als aanvaarding van de factuur inclusief de territoriale bevoegdheid van de Vrederechter
 •       Bij geen vermelding van de limietdatum voor betwisting = datum  verzending van de basisfactuur + uiterlijk 7 dagen
 •       De klant kan zich in het kader van punt 2 niet beroepen op onwetendheid over het betalend karakter van de dienst
 •      Een factuur is niet meer betwistbaar op het ogenblijk van toezending aan een incassobureau / deurwaarder
 •       Betwisting bij incassobureau / deurwaarder valt buiten limietdatum voor betwisting en wordt niet in aanmerking genomen .
 •      Eenvoudige mededeling van geen kennis te hebben van registratie op de website zonder PV bij de politie wordt niet aanvaard als betwisting.
 •      Niet validatie van profiel  / niet invullen van toegangscode  is geen reden om de facturatie te betwisten. (Zie rubriek 3B ' medewerking' )
 •      Een foutief ingevulde toegangscode met als gevolg geen interne toegang stelt de inschrijver niet vrij van betaling voor het profiel.
 •      Meldingen aan de cosumentenorganisatie ' Test-aankoop ' worden niet aanvaard als betwisting
 •      Laattijdige facturatie van het profiel wegens een verborgen gebrek in het automatisch facturatieproces.

23 D BERICHTEN VAN SEPONERING ZONDER TOELICHTING MBT ONDERZOEK IP- ADRES WORDEN GEWEIGERD (1)

 • Seponering  dossier door Parket zonder vermelding  IP- adres op basis ingesteld onderzoek worden GEWEIGERD
 • Zie punt 1 dat  bij indienen van een klacht bij de Politie melding te maken is van het IP adres van registratie
 • Deze clausule impliceert  TIJDIGE indiening  betwisting :  = Na de eerste tussenkomst incassobureua / deurwaarder
 •  Dagvaarding wordt bij niet betaling opgestart met vraag aan rechtbank  tot onderzoek op basis van het Ip - adres

23 E AFHANDELING LOPENDE GESCHILLEN OVER FACTURATIE

♦ Op de niet betaalde facturen is de tienjaarlijkse verjaringstermijn van toepassing zoals voorzien in artikel 2262bis van het Belgisch Burgerlijk wetboek

♦ De inschrijver die betaling betwist is verplicht VOORAF zijn klacht duidelijk te motiveren via het contactformulier

 •  Niet vooraf / tijdig voorgelegde klachten die ons bereiken via een derde partij zijn niet ontvankelijk .
 • Onder 3 de partij wordt in deze verstaan een advocaat die namens de klant optreed tijdens de incasso fase
 •  Motivering houdt in dat de klant duidelijk moet motiveren wat de beweegreden is van niet betaling
 • Het inroepen van onwetendheid over het betalend karakter na verstrijken proefperiode geldt niet.
 • Betwistingen omtrent betaling ingediend als het dossier zich in de incasso-fase bevind zijn automatisch afgewezen.
 • Betwistingen omtrent betaling  per telefoon , niet schriftelijk en niet  tijdig ingediend zijn automatisch afgewezen.
 • Betwistingen door een derde ( bv. familielid) moeten vermelding bevatten 'gelezen & goedgekeurd' en handtekening schuldenaar.

♦ Behandeling van geschillen door de  Belgische consumentenombudsdienst  :

 • Het beroep doen op de consumentenombudsdienst (COD) stopt een lopend facturatieproces niet.
 • Vooraleer een klacht in te dienen bij de COD moet de klant zijn probleem bij voorkeur  formuleren via het contactformulier op de website 
 • Klachten geformuleerd via het info adres worden aanvaard maar slechts 1 X per 2 weken  gelezen.
 • De klant die weigert een factuur te betalen moet de weigering formuleren verwijzend naar de gebruikersvoorwaarden.
 • Na beëindiging van de procedure stelt de Consumentenombudsdienst (COD) een oplossing voor aan de betrokken partijen.
 • Het  voorstel van de COD is niet dwingend, wat betekent dat het elke partij vrij staat om de voorgestelde oplossing te aanvaarden of niet.
 • Eenmaal dat een geschil is voorgelegd aan de rechtbank, kan de Consumentenombudsdienst geen minnelijke oplossing meer onderhandelen.  Het is dan aan de rechter om uitspraak te doen

♦ Behandeling van geschillen via een consumentenorganisatie   :

 • De afhandeling is identiek aan deze van de consumentenombudsdienst
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om via de klachtenbox van de consumentendienst 'Testaankoop'  klachten PUBLIEK  te maken zonder vooraf BDMS te hebben gecontacteerd.
 • Het publiceren op het internet van een klacht zonder vooraf  vragen standpunt aan BDMS zal leiden tot klacht wegens economische schade.

♦ Behandeling van geschillen via het ODR platform

 • Een geschillenorgaan is een neutrale derde partij die consumenten en ondernemers op een niet-confronterende wijze helpt bij het beslechten van geschillen.
 • Dit is meestal goedkoper en sneller dan naar de rechter gaan.
 • Link naar de  online geschillen toepassing 

♦ De klant die de mening is toegedaan dat een derde zich inschreef met zijn gegevens  :

 • is er toe gehouden  aangifte te doen bij de politie van zijn woonplaats uiterlijk binnen de 7 dagen na ontvangst van de basisfactuur.
 • en moet het bewijs van kennisgeving per post of per mail sturen naar: BDMS - Witgerstraat 26-9310 Aalst - België
 • Een digitale aangifte via een meldpunt  volstaat niet. 
 •  PV opgemaakt bij de Politie met vraag tot identificatie op basis van IP- adres is noodzakelijk.
 • De klant bezorgt hierbij aan de politie kopie van de bevestiging door BDMS van zijn inschrijving .
 • De klant kan via het contactformulier vragen om een kopie van het inschrijfformulier
 • De klant die via PV bij politie een verklaring heeft afgelegd moet de openstaande factuur betalen in afwachting van resultaat van het onderzoek.

♦ De klant die klacht indient bij de Economische Inspectie  :

 • Is verplicht kopie toe te zenden aan BDMS gelijktijdig met het indienen van de klacht
 • Motiveert  zijn klacht in duidelijke bewoordingen verwijzend naar de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving
 • Dient zijn klacht toe te zenden binnen de 30 dagen na ontvangst van de basisfactuur
 • Noteert dat de ingediende klacht de invordering van de openstaande schuld niet verhindert.

♦ De klant die na facturatie beweert minderjarig te zijn is verplicht kopie  identiteitskaart toe te zenden.

 • Betaling is verplicht zo geen kopie van identiteitskaart wordt toegezonden


24. Een duplicaat van het bericht aan de klant m.b.t. de omzetting naar een betalend profiel  is consulteerbaar door de klant na inloggen

 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails in het kader van de automatische opwaardering niet verhalen op BDMS .
 • In dit geval moet de klant verhaal halen bij de provider verantwoordelijk voor haar / zijn mail – adres.
 • BDMS  draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van het niet afgeleverd zijn van nieuwsbrieven, van service-berichten of van antwoorden op gestelde vragen via het contactformulier.
 • De klant kan de volledige briefwissseling consulteren na inloggen OF kan op verzoek de link onrvangen voor consultatie


25. De klant ontvangt ook na laattijdige betaling steeds bevestiging van betaling per mail.

26. Deze gebruikers-en factuurvoorwaarden zijn van toepassing op  alle sinds 01/01/2017 ingeschreven leden op ... meeting.eu .

 • Deze gebruikersvoorwaarden gelden voor alle leden vanaf 01/01/17 ingeschreven op ...meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu   gelden vanaf 01/01/2020 de gebruikersbepalingen op blind-date-meeting.eu.
 • Voor de leden ingeschreven  tot 31/12/16  op ...service.eu met een niet betaalde factuur  gelden vanaf 01/01/2020 de factuurvoorwaarden zoals van toepassing op blind-date-meeeting.eu
 • De gevoerde briefwisseling met inschrijvers op ...service.eu zijn opgenomen in het aparte archief
 • De klant wiens openstaande factuur werd overgedragen naar de nieuwe website krijgt een voorstel van minnelijke schikking.
 • Openstaande facturen van voornoemde leden ( service.eu) zijn 10 jaar invorderbaar als niet wordt ingegaan op het voorstel tot minnelijke schikking .
 • De uitschrijving van profielen  geregistreerd op ...service.eu is op aanvraag via het contactformulier gratis tot 31/12/2019.
 • Voornoemde inschrijvers hebben het bericht kunnen lezen op het scherm onmiddellijk na inloggen en dit  tussen 01/01/2018 en 31/12/2019
 • Een samenvatting van de mogelijkheden tot uitschrijving is hier raadpleegbaar.

27. Profielen met openstaande factuur worden niet uitgeschreven , behoudens schriftelijk akkoord van B.D.M.S. in kader van een minnelijke schikking.

 • Nog niet gefactureerde  profielen omdat klant geen correcte voornaam , familienaam, geboortedatum , telefoonnummer meedeelde
  • vereisen voor uitschrijving een betaling van 15,00 Euro.

28. De uitschrijving door de klant wordt altijd bevestigd per e-mail.

 • In geval van betwisting, zal de klant een bewijs van uitschrijving moeten voorleggen.
 • De klant is verplicht om een fout te melden bij uitschrijving of  het niet ontvangen hebben  van bevestiging uitschrijving  binnen de  48 uur via het contactformulier te melden.

29. Wordt niet beschouwd als uitschrijving van het aangemaakte profiel , ongeacht of de status v/h profiel consultatief of betalend lidmaatschap is :

Het lid is verplicht bij wijziging van mail adres :

 • het nieuwe mail adres onmiddellijk in zijn fiche in te brengen
 • of mededeling van wijziging van mail- adres te doen via het contact-formulier .
 • Een consultatief profiel wordt  automatisch betalend
  • ook al heeft de klant zijn mail- adres bij zijn provider geschrapt zonder zijn nieuw mail- adres mee te delen .
 • Het profiel van de klant die zijn email- adres inactiveerde  :
  • blijft minimum 12  maanden opgenomen in de database en zichtbaar voor alle andere gebruikers.
 • Een wijziging in een mailadres dat onjuist is verhinderd de facturatie voor het profiel niet

30. Vertaling / betwisting  gebruikersvoorwaarden en territoriale bevoegheid van de bevoegde rechtbank

 •       Deze gebruikersvoorwaarden kunnen qua omschrijving worden verduidelijkt in functie van gestelde vragen door inschrijvers
 •       Enkel bij een fundamentele wijziging in de gebruikersvoorwaarden worden de inschrijvers geinformeerd
 •       Betwisting van gebruikersvoorwaarden gebeurt door letterlijk verwijzen naar de gebruikersvoorwaarden (afdrukbaar bij registratie)
 •       Fundamentele wijzigingen betreffen niet verhoging in tarieven voor lidmaatschap of uitschrijving.
 •       De tekst in het nederlands is in geval van betwisting beslissend.
 •       Aansluitend op de inhoud van punt 23B aanvaard de klant bij registratie de gebruikersvoorwaarden &
 •       ook de factuurvoorwaarden, inclusief de territoraile bevoegdheid van het Vredegerecht kanton Aalst (1).(Opt-in)
 •      (1) Vredegerecht  zetel van BDMS is zonder enige discussie bevoegd  voor dossiers wanbetaling met facturatiedatum tot 02 08 2017 (Wet dd 6 juli 2017 - art 320.50)