Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Procedure afhandeling van geschillen

Procedure beslechting geschillen in functie van aanvaarde gebruikersvoorwaarden

23A. De bewijslast bij geschillen is geregeld als volgt :

         De inschrijver die de facturatie betwist  ( Basisfactuur + 10 dagenmoet zijn klacht duidelijk motiveren via het contactformulier.

 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails  niet inroepen om de verzending ervan door BDMS van nieuwsbrieven, berichten en facturatie te betwisten
 • De klant moet  m.b.t. niet ontvangen mails ,verhaal halen bij zijn provider. Inzake deze ligt de bewijslast bij de klant zonder als reden te kunnen inroepen voor kwijtschelding.
 • De bewijslast voor de verzending aan de klant van nieuwsbrieven , berichten, facturatie ligt bij BDMS ( www.blind-date-meeting.eu)
 • Het bewijs van verzending wordt geleverd door het geven aan de klant van toegang  tot het archief van zijn dossier dat alle verzonden emails bevat.
 • Klachten over inschrijving door een derde buiten de termijn van 15 dagen na ontvangst basisfactuur stelt de klant niet vrij van betaling .
 • De klant die een verklaring aflegt bij de politie moet vragen om een onderzoek op basis van het Ip - adres van de inschrijver.
 • De klant is verplicht binnen de 15 werkdagen kopie van het PV te bezorgen aan BDMS ( Enkel de melding van het nummer van het PV volstaat niet)
 • De klant kan op eenvoudig verzoek via het contactformier een kopie vragen van de registratie die het IP- adres vermeld.
 • De klant kan zich vanaf  het ogenblik van facturatie niet beroepen op 'onduidelijke gebruikersvoorwaarden'  aangezien deze werden aanvaard

23B. Geschillen met betrekking tot betaling behoren tot de exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht van het gerechtelijk kanton Aalst .

 • Facturen zijn betaalbaar op de zetel van BDMS TE 9310 Aalst -.
 • Op grond van art 624,2° van het Gerechtelijk wetboek is de  Rechtbank van de plaats waar de verbintenis die aan de eis tot betaling  uitvoerbaar is bevoegd. (Aalst)
 • Dr.André Sierensstraat 16 - Bus 3D - 9300 Aalst -  België. (Adres Vredegerecht)
 • Opmerkingen op, of betwisting van een factuur moet aan BDMS worden toegezonden binnen een termijn van 10 kalenderdagen na factuurdatum op basisfactuur.
 • Bij gebreke aan enige  tijdelijke schriftelijke betwisting van de basisfactuur  wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 • Een factuur kan niet worden betwist op basis van het niet gebruik gemaakt hebben van de dienst en ook niet op basis van het verloren zijn van het toegekend persoonlijk paswoord.
 • Een betwisting ingediend buiten vervaldatum op de basis factuur  stopt een lopende invordering niet en verhindert geenszins een dagvaarding.
 • Een dossier kan door BDMS worden voorgelegd aan een incassobureau naar keuze / aan een deurwaarder waarbij de gemaakte kosten voor rekening zijn van de klant ( Cfr facturatievoorwaarden)
 • Het verwijzen naar niet gelezen facturen  wegens ontvangen in de spam is geen reden om de facturatie te betwisten.
 • Zo oproeping voor dagvaarding op andere plaats dan Vredegerecht Aalst  zijn  verplaatsingskosten inclusief uurloon aangerekend door advocaat  voor rekening van gedagvaarde wanbetaler

23 C  AL OF NIET AANVAARDING ALS BETWISTING VOOR BETALING

 •       Een ontvangen factuur kan worden betwist tot de op datum van de basisfactuur + 10 dagen zo geen betwistingstermijn vermeld op de basisfactuur
 •       Het niet protesteren van de basisfactuur  wordt aanzien als een gekwalificeerd stilzwijgen en geldt als aanvaarding van de factuur inclusief de territoriale bevoegdheid van de Vrederechter
 •       Bij geen vermelding van de limietdatum voor betwisting  op basisfactuur = datum  verzending van de basisfactuur + uiterlijk 10 dagen
 •      Voor basisfacturen opgemaakt voor 1 januari 2017 geldt als uitzonderlijke betwistingstermijn datum van de basisfactuur + 30 dagen
 •       De klant kan zich in het kader van punt 2 niet beroepen op onwetendheid over het betalend karakter van de dienst
 •      Een factuur is niet meer betwistbaar op het ogenblijk van toezending aan een incassobureau / deurwaarder
 •       Betwisting bij incassobureau / deurwaarder valt buiten limietdatum voor betwisting en wordt niet in aanmerking genomen .
 •      Eenvoudige mededeling van geen kennis te hebben van registratie op de website zonder PV bij de politie wordt niet aanvaard als betwisting. (Zie 23E voor toelichting )
 •      Niet validatie van profiel  / niet invullen van toegangscode  is geen reden om de facturatie te betwisten. (Zie rubriek 3B ' medewerking' )
 •      Een foutief ingevulde / niet ingevulde  toegangscode met als gevolg geen interne toegang stelt de inschrijver niet vrij van betaling voor het profiel.
 •      Meldingen aan de cosumentenorganisatie ' Test-aankoop ' worden niet aanvaard als betwisting
 •      Laattijdige facturatie van het profiel wegens een verborgen gebrek in het automatisch facturatieproces.

23 D BERICHTEN VAN SEPONERING ZONDER TOELICHTING MBT ONDERZOEK IP- ADRES WORDEN GEWEIGERD

 • Seponering  dossier door Parket zonder vermelding  IP- adres op basis ingesteld onderzoek worden GEWEIGERD
 • Zie punt 1 dat  bij indienen van een klacht bij de Politie melding te maken is van het IP adres van registratie
 • BDMS kan zelf bij het Parket van de Procureur des Konings vragen om een onderzoek op basis van het IP-adres
 • Deze clausule impliceert  toezending door inschrijver aan BDMS van het PV opgemaakt door de Politie (Uiterlijk : Datum PV + 10 dagen)
 • De betaling  bij ' vermeende inschrijving door een derde ' is verschuldigd in afwachting van mededeling resultaat door Parket Procureur des Konings
 • Bij mededeling door het Parket met gunstig resultaat voor de betwister volgt door BDMS terugbetaling aan de betwistende partij.  

23 E AFHANDELING LOPENDE GESCHILLEN OVER FACTURATIE / SCHADEBEDING

Op de niet betaalde facturen is de tienjaarlijkse verjaringstermijn van toepassing zoals voorzien in artikel 2262bis van het Belgisch Burgerlijk wetboek

♦ De inschrijver die facturatie betwist is verplicht tijdens de betwistingstermijn ( Basisfactuur + 10 dagen ) zijn klacht duidelijk te motiveren via het contactformulier

Betwistingen  ingediend meer dan  2 maand na  verzenddatum van de basisfactuur worden niet beantwoord en worden geregistreerd in het dossier van de inschrijver.

Alle relevante  communicaties tussen de klant en BDMS worden bewaard in een archief om betwistingen  te kunnen toetsen aan de aanvaarde gebrui!kersvoorwaarden

Bij wanbetaling is vanaf  14 dagen na datum van verzending van de betalingsherinnering  een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 20 Euro.

 De ingebrekstelling geldt als een extra betalingherinnering en kost 7,50 Euro.

 •  Niet  tijdig voorgelegde klachten / betwistingen die ons bereiken via een derde partij zijn niet ontvankelijk . ( Betwistingstermijn = Basisfactuur + 10 dagen)
 • Onder 3 de partij wordt in deze verstaan een advocaat die namens de klant optreed tijdens de incasso fase
 • Onder 3 de partij wordt ook verstaan de inschakeling door BDMS van een incasso bureau.
 • Onder 3 de partij wordt ook verstaan de Gerechtsdeurwaarder ingeschakeld door BDMS om de openstaande factuur in te vorderen.
 •  Motivering houdt in dat de klant duidelijk moet motiveren wat de beweegreden is van niet betaling
 • Het inroepen van onwetendheid over het betalend karakter na verstrijken proefperiode geldt niet.
 • Betwistingen omtrent betaling ingediend als het dossier zich in de incasso-fase bevind zijn automatisch afgewezen. ( Betwistingstermijn = Basisfactuur + 10 dagen)
 • Betwistingen omtrent facturatie per telefoon , niet schriftelijk en niet  tijdig ingediend zijn automatisch afgewezen.  ( Betwistingstermijn = Basisfactuur + 10 dagen)
 • Betwistingen door een derde ( bv. familielid) moeten vermelding bevatten 'gelezen & goedgekeurd' en handtekening schuldenaar.

♦ Behandeling van geschillen door de  Belgische consumentenombudsdienst  :

 • Het beroep doen op de consumentenombudsdienst (COD) stopt een lopend facturatieproces niet.
 • Vooraleer een klacht in te dienen bij de COD moet de klant zijn probleem bij voorkeur  formuleren via het contactformulier op de website 
 • Klachten geformuleerd via het info adres worden aanvaard maar slechts 1 X per 2 weken  gelezen.
 • De klant die weigert een factuur te betalen moet de weigering formuleren verwijzend naar de specifieke gebruikersvoorwaarden.
 • Na beëindiging van de procedure stelt de Consumentenombudsdienst (COD) een oplossing voor aan de betrokken partijen.
 • Het  voorstel van de COD is niet dwingend, wat betekent dat het elke partij vrij staat om de voorgestelde oplossing te aanvaarden of niet.
 • Eenmaal dat een geschil is voorgelegd aan de rechtbank, kan de Consumentenombudsdienst geen minnelijke oplossing meer onderhandelen.  Het is dan aan de rechter om uitspraak te doen

♦ Behandeling van geschillen via een consumentenorganisatie   :

 • De afhandeling is identiek aan deze van de consumentenombudsdienst
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om via de klachtenbox van de consumentendienst 'Testaankoop'  klachten PUBLIEK  te maken zonder vooraf BDMS te hebben gecontacteerd.
 • Het publiceren op het internet van een klacht zonder vooraf  vragen standpunt aan BDMS zal leiden tot klacht wegens economische schade.

♦ Behandeling van geschillen via het ODR platform

 • Een geschillenorgaan is een neutrale derde partij die consumenten en ondernemers op een niet-confronterende wijze helpt bij het beslechten van geschillen.
 • Dit is meestal goedkoper en sneller dan naar de rechter gaan.
 • Link naar de  online geschillen toepassing 

♦ De klant die de mening is toegedaan dat een derde zich inschreef met zijn gegevens  :

 • is er toe gehouden  aangifte te doen bij de politie van zijn woonplaats uiterlijk binnen de 15 dagen na ontvangst van de basisfactuur.
 • en moet het bewijs van kennisgeving per post of per mail sturen naar: BDMS - Witgerstraat 26-9310 Aalst - België (Datum PV + 10 dagen)
 • Een digitale aangifte via een meldpunt  volstaat niet. 
 •  PV opgemaakt bij de Politie met vraag tot identificatie op basis van IP- adres is noodzakelijk.
 • De klant bezorgt hierbij aan de politie kopie van de bevestiging door BDMS van zijn inschrijving .
 • De klant kan via het contactformulier vragen om een kopie van het inschrijfformulier
 • De klant die via PV bij politie een verklaring heeft afgelegd moet de openstaande factuur betalen in afwachting van resultaat van het onderzoek.

♦ De klant die klacht indient bij de Economische Inspectie  :

 • Is verplicht kopie toe te zenden aan BDMS gelijktijdig met het indienen van de klacht
 • Motiveert  zijn klacht in duidelijke bewoordingen verwijzend naar de op dat ogenblik toepasselijke wetgeving
 • Dient zijn klacht toe te zenden binnen de 15 dagen na ontvangst van de basisfactuur
 • Noteert dat de ingediende klacht de invordering van de openstaande schuld niet verhindert.

♦ De klant die na facturatie beweert minderjarig te zijn is verplicht kopie  identiteitskaart toe te zenden.

 • Betaling is verplicht zo geen kopie van identiteitskaart wordt toegezonden

24  VOORLEGGING VAN BEWIJSSTUKKEN BETWISTING  BIJ DAGVAARDING

 •  Enkel betwistingen van facturatie geformuleerd binnen de betwistingsperiode ( basisfactuur + 10 dagen) zijn rechtsgeldig.
 • Enkel de betwistingen die BDMS ontvangt  binnen voornoemde periode worden voorgelegd aan de Vrederechter.  
 • De inhoud van tijdig ingediende betwistingen wordt getoetst aan deze gebruikersvoorwaarden

25. Een duplicaat van het bericht aan de klant m.b.t. de omzetting naar een betalend profiel  is consulteerbaar door de klant na inloggen

 • De klant kan het niet ontvangen hebben van mails in het kader van de automatische opwaardering niet verhalen op BDMS .
 • In dit geval moet de klant verhaal halen bij de provider verantwoordelijk voor haar / zijn mail – adres.
 • BDMS  draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van het niet afgeleverd zijn van nieuwsbrieven, van service-berichten of van antwoorden op gestelde vragen via het contactformulier.
 • De klant kan de volledige briefwissseling consulteren na inloggen OF kan op verzoek de link onrvangen voor consultatie


26. De klant ontvangt ook na laattijdige betaling steeds bevestiging van betaling per mail.

27. Profielen met openstaande factuur worden niet uitgeschreven , behoudens schriftelijk akkoord van B.D.M.S. in kader van een minnelijke schikking.

28. De uitschrijving door de klant wordt altijd bevestigd per e-mail.

 • In geval van betwisting, zal de klant een bewijs van uitschrijving moeten voorleggen.
 • De klant is verplicht om een fout te melden bij uitschrijving of  het niet ontvangen hebben  van bevestiging uitschrijving  binnen de  48 uur via het contactformulier te melden.
 • De inschrijver met een actief lidmaatschap kan / moet het profiel zelf verwijderen

29. Het e-mailadres deactiveren zonder BDMS op de hoogte te stellen

 • Het lid is verplicht bij wijziging van mail adres : het nieuwe mail adres onmiddellijk in zijn fiche in te brengen
 • of mededeling van wijziging van mail- adres te doen via het contact-formulier .
 • Een  profiel wordt  automatisch betalend
  • ook al heeft de klant zijn mail- adres bij zijn provider geschrapt zonder zijn nieuw mail- adres mee te delen .
 • Het profiel van de klant die zijn email- adres inactiveerde  :
  • blijft minimum 12  maanden opgenomen in de database en zichtbaar voor alle andere gebruikers.
 • Een wijziging in een mailadres dat onjuist is verhinderd de facturatie voor het profiel niet

30 Betwisting  gebruikersvoorwaarden en territoriale bevoegheid van de bevoegde rechtbank (1)

 •       Deze gebruikersvoorwaarden kunnen qua omschrijving worden verduidelijkt in functie van gestelde vragen door inschrijvers
 •      De gebruikersvoorwaarden werden aangepast aan boek VI van het Wetvoek van Economisch recht (Maktpraktijken en consumentenbescherming) dat in werking trad op 31 mei 2014    
 •       Inschrijvers worden via het scherm continu geinformeerd over aangebrachte verduidelijkingen  in  de gebruikersvoorwaarden
 •       Betwisting van gebruikersvoorwaarden door inschrijvers  gebeurt door letterlijk verwijzen naar de gebruikersvoorwaarden (afdrukbaar bij registratie) 
 •       Aansluitend op de inhoud van punt 23B aanvaard de klant bij registratie de gebruikersvoorwaarden  & de factuurvoorwaarden, inclusief de territoraile bevoegdheid van het Vredegerecht kanton Aalst (1).(Opt-in)
 •      (1) Vredegerecht  zetel van BDMS is zonder enige discussie bevoegd  voor dossiers wanbetaling met facturatiedatum tot 02 08 2017 (Wet dd 6 juli 2017 - art 320.50)