Geen herhaling

1

Repeat one

all

Repeat all

Factuurvoorwaarden

 •  De factuurvoorwaarden zijn van toepassing zoals hieronder omschreven op  www.blind-date-meeting.eu. De klant kan deze raadplegen 24 u op 24 u na inloggen.
 • De tienjaarlijkse verjaringstermijn voorzien in artiek 2262bis van het Belgisch B.W. is van toepassing.
 • Enkel het Vredegerecht van het kanton Aalst België zal bevoegd zijn om uitspraak te doen bij wanbetaling.
 • De uiterste betaaldatum - geld op rekening - is 10 dagen na de verzenddatum vermeld op de factuur.
 • Bij wanbetaling worden verwijl intresten gerekend vanaf de vervaldatum van de laatste factuur a rato van 10% op jaarbasis en dit van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling aan incasso wordt het schuldsaldo verhoogd met een schadevergoeding van  10 % met een minimum van 50 EUR.die eveneens van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, verschuldigd is.
 • De factuur ter invordering voorgelegd aan een incassobureau wordt bij het indienen verhoogd met 30 EUR invorderingskosten.
 • Verzet tegen de automatische opwaardering is mogelijk door het profiel zelf uit te schrijven / betalend profiel te kiezen  binnen de 75 D na datum registratie.
 • Bij gebreke aan betwisting binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
 • De klant heeft via opt-in de algemene en gedetailleerde gebruikers-en factuurvoorwaarden aanvaard bij het aanmaken van zijn persoonlijk profiel en nam kennis van het privacy beleid .
 • Het bewijs van verzending kan aan de klant worden gegeven door het geven van toegang  tot het archief van zijn dossier dat alle verzonden emails bevat.
 • Bij gerechtelijke invordering wordt  bedrag van de openstaande factuur verhoogd met  identificatiekosten en met  aanmaningskosten gedaan voor aanvang van de dagvaarding.

EXTRA TOELICHTING

 • Betwisting van de facturatie moet bij voorkeur  gebeuren via het CONTACTFORMULIER op de website - rubriek ' betwisting '
 • De betwisting van de factuur is enkel rechtsgeldig tot 7 dagen na de verzending van de basisfactuur die 2X wordt verzonden.
 • Een betwisting via politie - PV buiten voornoemde termijn wordt niet aanvaard als reden voor niet betaling.
 • Conform de  gedetailleerde gebruikersvoorwaarden  (23A-23B-23C)  is de betaling verschuldigd .
 • Reply op het bericht waarmee wordt gefactureerd wordt NIET gelezen.
 • Betwisting van betaling kan enkel in aanmerking worden genomen mits de klant specifiek verwijst naar de aanvaarde gebruiksvoorwaarden.
 • Het feit dat de klant de factuur / andere berichten heeft ontvangen in zijn spam mailbox is GEEN  argument om de betaling te betwisten.
 • Het NIET gebruikt hebben van het profiel is GEEN argument om de betaling te betwisten.
 • Een profiel kan in geval van facturatie pas worden uitgeschreven NADAT de betaling is voldaan. De klant moet zijn profiel ZELF uitschrijven.
 • De klant werd MEERMAALS geinformeerd over de mogelijkheid om zijn profiel uit te schrijven  - dit om de automatische facturatie te vermijden.
 • Van de klant wordt verondersteld dat hij de bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden heeft gelezen .
 • Alle communicaties worden door BDMS bewaard in een archief om betwistingen concreet te kunnen weerleggen..