Leden van de blind date single club vallen onder de Belgische wetgeving verkoop op afstand

Leden van de blind date single club vallen onder de Belgische wetgeving verkoop op afstand.

Wetboek van economisch recht –Boek 6 – 9 mei 2014

Art. VI.46. § 1. De onderneming verstrekt de in artikel VI. 45, § 1, genoemde informatie aan de consument of stelt deze beschikbaar, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand, in een duidelijke en begrijpelijke taal. Voor zover deze informatie op een duurzame gegevensdrager wordt verstrekt, is zij in leesbare vorm.
§ 2. Indien een overeenkomst op afstand die op elektronische wijze wordt gesloten een betalingsverplichting voor de consument inhoudt, wijst de onderneming de consument op duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, op de in artikel VI. 45, § 1, 1°, 5°, 15° en 16°, genoemde informatie.

Art. VI.47. § 1. Onverminderd artikel VI. 53 beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI. 50, § 2, en artikel VI. 51 zijn vermeld.
§ 2. Onverminderd artikel VI. 48, verstrijkt de in paragraaf 1 bedoelde herroepingstermijn 14 dagen na :1° voor dienstenovereenkomsten, de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten ….

Art. VI.49. § 1. Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de consument de onderneming op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument :1° gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, opgenomen in bijlage 2 bij dit boek, …
§ 2. De consument heeft zijn herroepingsrecht binnen de in artikel VI. 47, § 2 en artikel VI. 48, bedoelde herroepingstermijn uitgeoefend indien de consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat deze termijn is verstreken.

Art.VI.53 De consument kan het herroepingsrecht waarin art. VI 47 voorziet NIET uitoefenen voor :

1° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument , en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd .

  • Herroeping in het kader van de vigerende wetgeving (Wetboek Economisch Recht)  is ENKEL mogelijk nadat de inschrijver de registratieprocedure volledig heeft voltooid , concreet alle gegevens correct  heeft ingevuld en een profielfoto heeft toegevoegd.
  • Herroeping is enkel mogelijk  betrefffende de 1 ste verlenging van een  betalend lidmaatschap waarbij de herroeping moet gebeuren binnen  de 14 dagen na betaling voor de verlenging en de betaalde prijs minimum 60 Euro is . Klant mag in die periode niet hebben ingelogd.
  • Ben je op zoek naar liefde, vriendschap of gewoon een levensgezel ?
  • Blind-date-meeting.eu is de place to be voor duizenden singles op zoek naar boeiende en verrijkende contacten!
  • Beschikbaar in 4 talen. Voel je niet langer alleen en vervoeg onze single dating club .
  • Ontdek de gecontroleerde profielen en breek uit jezelf via  chat , mailcontact en  onze andere multimedia toepassingen.