Facturatievoorwaarden

 • Een aansluiting bij BDMS is effectief vanaf het ogenblik dat de klant zijn consultatief profiel heeft gecreerd of vanaf het ogenblik dat de klant betaling deed voor een profiel naar keuze.
 • Een aangemaakt profiel zonder keuze voor een betalend profiel  / zonder uitschrijving binnen de 3 maanden  geldt als kiezend voor een consultatief profiel , waarop de automatische betalende opwaardering van toepassing is .
 • De klant heeft de electronische facturatie bij aanmaken van zijn profiel aanvaard.
 • De klant moet conform  de aanvaarde service-bepalingen de wijziging van mail – adres onmiddellijk meedelen via het contact- formulier op de site, via  inloggen met paswoord.
 • Het vermelde totaalbedrag is betaalbaar ,door overschrijving op vermeld rekeningnummer . Dit uiterlijk op de ‘ uiterste  betaaldatum ' vermeld op deze factuur.
 • De totaal te betalen bijdrage  wordt op datum van ingebrekestelling verhoogd met 30.00 euro administratie-kost en schadebeding. De laatste aan klant toegezonden factuur bevat bij wanbetaling het uiteindelijk verschuldigd bedrag.
 • Tot 3 maand na datum aanmaak van het consultatief profiel kan de klant ,  zijn profiel zelf uitschrijven. De klant beschikt na het verstrijken van de 3 maanden nog over maximaal 10 dagen om het profiel betalend uit te schrijven of om het profiel zelf op te waarderen naar een betalend profiel naar keuze. De klant heeft deze gebruikersvoorwaarden aanvaard bij het aanmaken van zijn gratis profiel (Opt-in)
 • De herroepingstermijn van 14 dagen is niet van toepassing.
  • De aangeboden service is op maat van de klant
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing
  • De klant beschikt over een proefperiode
 • Bij wanbetaling worden moratoire intresten gerekend vanaf de vervaldatum van de laatste factuur a rato van 11% op jaarbasis.
   
 • Zo de klant valse identificatie- gegevens meedeelde wordt bij identificatie het openstaande factuurbedrag extra verhoogd met 15.00 Euro
 • Enkel het Vredegerecht van het gerechtelijk Kanton Aalst  - Oost- VlaanderenBelgië is bevoegd om uitspraak te doen bij wanbetaling.