Facturatievoorwaarden

 • Een aansluiting bij BDMS is effectief vanaf het ogenblik dat de klant zijn consultatief profiel heeft gecreerd of vanaf het ogenblik dat de klant betaling deed voor een profiel naar keuze.
 • Een aangemaakt profiel zonder keuze voor een betalend profiel  / zonder uitschrijving binnen de 3 maanden  geldt als kiezend voor een consultatief profiel , waarop de automatische betalende opwaardering van toepassing is .
 • De klant heeft de electronische facturatie bij aanmaken van zijn profiel aanvaard.
 • De klant moet conform  de aanvaarde service-bepalingen de wijziging van mail – adres onmiddellijk meedelen via het contact- formulier op de site, via  inloggen met paswoord.
 • Het vermelde totaalbedrag is betaalbaar ,door overschrijving op vermeld rekeningnummer . De uiterste betaaldatum (geld op rekening) is 10 dagen na de verzenddatum vermeld op de factuur.
 • De totaal te betalen bijdrage  wordt op datum van ingebrekestelling verhoogd met 30.00 euro administratie-kost en schadebeding.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling aan incasso wordt bij een gerechtelijk beding het schuldsaldo verhoogd met 9 % met een minimum van 400 EUR.
 • Bij wanbetaling worden moratoire intresten gerekend vanaf de vervaldatum van de laatste factuur a rato van 10% op jaarbasis.
 • Tot 3 maand na datum aanmaak van het consultatief profiel kan de klant ,  zijn profiel zelf uitschrijven. De klant beschikt na het verstrijken van de 3 maanden nog over maximaal 10 dagen om het profiel betalend uit te schrijven of om het profiel zelf op te waarderen naar een betalend profiel naar keuze. De klant heeft deze gebruikersvoorwaarden aanvaard bij het aanmaken van zijn gratis profiel (Opt-in) . Dit  bericht  aan de klant verzonden geldt als 1 ste herinnering.
 • De herroepingstermijn van 14 dagen is niet van toepassing.
  • De aangeboden service is op maat van de klant
  • Het herroepingsrecht is niet van toepassing
  • De klant beschikt over een proefperiode
 • Enkel het Vredegerecht van het gerechtelijk Kanton Aalst  - Oost- VlaanderenBelgië is bevoegd om uitspraak te doen bij wanbetaling.

EXTRA  VERMELDING OP VERZONDEN FACTUREN

 • Betwisting van de facturatie moet  gebeuren via het CONTACTFORMULIER op de website - rubriek ' Betwisting '. Reply op het bericht waarmee wordt gefactureerd wordt NIET gelezen.
 • Het feit dat de klant de factuur / andere berichten heeft ontvangen in zijn spam mailbox is GEEN  argument om de betaling te betwisten.
 • Het NIET gebruikt hebben van het profiel is GEEN argument om de betaling te betwisten.
 •  Een profiel kan in geval van facturatie pas worden uitgeschreven NADAT de betaling is voldaan. De klant moet zijn profiel ZELF uitschrijven.
 • De klant werd MEERMAALS geinformeerd over de mogelijkheid om zijn profiel uit te schrijven  - dit om de automatische facturatie te vermijden.
 • Van de klant wordt verondersteld dat hij de bij registratie aanvaarde gebruikersvoorwaarden heeft gelezen .
 • Alle communicaties worden door BDMS bewaard in een archief om betwistingen concreet te kunnen weerleggen.